ZORA - združenie občanov pre regionálne aktivityZdruženie občanov pre regionálne aktivity
ZDRUŽENIE OBČANOV PRE REGIONÁLNE AKTIVITY
 

Združenie občanov pre regionálne aktivity


Združenie občanov pre regionálne aktivity je mimovládne neziskové občianske združenie zaregistrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky v auguste 2000. Naše združenie má celoslovenské pôsobenie so sídlom v Bratislave ale orientujeme sa predovšetkým na región Gemera.


Našu činnosť zameriavame na rozvíjanie a posilňovanie občianskej participácie, ktoré sú vo veľkej miere komplementárne s aktivitami vládneho, mimovládneho a súkromného sektoru; uskutočňujeme ich v komunitách lokálneho, národného, nadnárodného alebo subjektívneho charakteru; pričom dôraz kladieme na zvnútornenie potreby občana komunity podieľať sa na veciach verejných svojím profesionálnym a ľudským potenciálom. Vo svojich programoch trvalo presadzujeme ideu otvorenej spoločnosti s rešpektovaním občianskych a ľudských práv; ideu multietnickej a interkultúrnej spoločnosti založenej na partnerskom dialógu obnovujúcom spoločenskú zmluvu.